Töötasu alammäärad Eestis - Korduma kippuvad küsimused

Kas töötasu alammäär on sätestatud eraldi seadusega?

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Liit lepivad omavahel kokku, mis tasemel peaks miinimumpalk olema ning kui valitsus on sellega nõus, kirjutatakse sellele ka alla. Töötasu alammäär sätestatakse Töölepingu Seadusega (jõustus 01.07.2009) eraldi lisamäärusena tavaliselt 1-2 aasta tagant. Hetkel jõus olev määrus nr 166 (28.11.2013) kehtib alates 01.01.2014.

Kas on rohkem kui üks alammäär, mis on seadusega sätestatud?

Määrus 166 (28.11.2013) sätestab üldise töötasu alammäära, mis kehtib üleriiklikult, kuid põhikooli ja gümnaasiumiõpetajatel on eraldi valitsuse määrusega 179 (20.12.2013) sätestatud miinimumpalk. See on näide sellest, kuivõrd alatasustatuna neid ühiskondlikult nähakse.

Mis tasandil on miinimumpalk määratud?

Üldine miinimumpalk on üleriiklik. Eri sektorites nagu tervishoid ja transport on ka kollektiivseid lepinguid, mis sätestavad terve sektori jaoks kõrgema miinimumpalga, kuid need pole eraldi valitsuse määrusega sätestatud ning Riigi Teatajas avaldatud.

Mille põhjal miinimumpalka arvutatakse?

Palga alammäära muutmise põhimõtete kokkuleppe järgi arvutatakse uus miinimumpalk eelmise aasta miinimumpalga, eelmise aasta keskmise brutopalga ning uue aasta ennustatava tarbijahindade ning palkade tõusu põhjal.

Kui on miinimum tunni- või kuupalk, kas need on kindla tundide arvu põhjal?

Kuu miinimumpalk on täiskohaga töötajatele. Töölepingu Seaduse (jõus 01.07.2009) §43 sätestab, et täiskohaga töötatakse 40 tundi 7-päevases perioodis ja 8 tundi päevas. Tavaliselt on nädalvahetused vabad, kuid see oleneb töökohast.

Kas miinimumpalga määramisel osalevad riiklikud institutsioonid, tööandjate ja/või ametiühingute esindajad?

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Liit lepivad omavahel kokku, mis tasemel peaks miinimumpalk olema ning kui valitsus on sellega nõus, kirjutatakse sellele ka alla.

Kuidas ja kelle poolt otsustatakse miinimumpalga uuendamine?

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Liit lepivad omavahel kokku, mis tasemel peaks miinimumpalk olema ning kui valitsus on sellega nõus, kirjutatakse sellele ka alla.

Millest koosneb miinimumpalk Eestis?

Miinimumpalk on kindel fikseeritud summa.

Mis aja tagant uuendatakse miinimumpalga kindlaksmääratud osa?

Miinimumpalka uuendatakse tavaliselt igal aastal, kuid kindlaksmääratud intervalli pole.

Mis on mõõdupuuks miinimumpalga reguleerimisel?

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Liit lepivad omavahel kokku, mis tasemel peaks miinimumpalk olema ning kui valitsus on sellega nõus, kirjutatakse sellele alla. Palga alammäära muutmise põhimõtete kokkuleppe järgi arvutatakse uus miinimumpalk eelmise aasta miinimumpalga, eelmise aasta keskmise brutopalga ning uue aasta ennustatava tarbijahindade ning palkade tõusu põhjal. http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2489/Agreement%20establishing%20the%20principles%20for%20minimum%20wage%20setting%20from%202002%20-%202008.pdf

Mis tasemel on vaesuspiir? (riiklikus valuutas)

Klõpsa siia, et näha riiklikku toimetulekupiiri kontekstis miinimumpalgaga, elatusmiinimumiga ja reaalpalgaga. Vali valuuta (EUR või rahvusvaluuta), et vaadata riiklikku toimetulekupiiri.

Kui suur osa palgatöötajatest teenivad miinimumpalka?

Miinimumpalgast allapoole teenivad u 5%, miinimumpalka teenivad u 5% ning üle selle u 90%. Põhineb Statistikaameti andmetel ning on jäänud ligikaudu samaks aastatel 2007-2012.

Kuidas kontrollitakse miinimumpalga nõude täitmist?

Tööinspektsiooni regionaalsed töövaidluskomisjonid kuulavad kõiki individuaalseid kaebuseid palga osas.

Missuguseid seaduslikke sanktsioone võib rakendada kui nõudeid ei täideta?

Töötaja saab kaevata Tööinspektsioonile, mis otsustab, kas on võlgnevust. See on tasuta variant. Kohtusse viimine võib töötaja jaoks võtta ligikaudu 1000 EUR kohtukuludes, mille tõttu seda varianti väga ei kasutata. Uus Töölepingu Seadus ei sätesta spetsiifilisi trahve palga mittemaksmise eest. Eldring ja Alsos (2012) kirjutavad oma väljaandes European Minimum Wage: A Nordic Outlook, et uus Töölepingu Seadus on võrreldes vanema Palgaseadusega palju leebem tööandjate suhtes ning puuduvad tõelised sanktsioonid tööandjate osas, kes maksavad vähem palka kui sätestatud.

Kas sanktsioone rakendatakse tihti?

Kuigi pole avalikku infot miinimumpalga juhtumite osas, on viimaste aastate kõige tegusam aasta olnud 2009, kui esitati 6371 kaebust. 2010 esitati 3803 kaebust, 2011 esitati 2909 kaebust ja 2012 esitati 2983 kaebust. Põhineb Tööinspektsiooni 2012. aasta aruandel.

Kas tööandjate ja/või ametiühingute esindajad on seotud järelvalvega?

Järelvalve toimub Tööinspektsiooni poolt, millel on regionaalsed töövaidluskomisjonid, millest võtavad osa nii tööandjate kui ametiühingute esindajad ning mille esimees on kohalik Tööinspektsiooni liige.

Kuhu või kellele saab töötaja kaebuse esitada, kui ta arvab, et teenib alla miinimumpalga?

Kaebusi saab esitada Tööinspektsioonile, kellel on ka õigus nõuda tööandjatelt võlgnevuste maksmist.

Mis kuul uuendatakse miinimumpalka Eestis?

Miinimumpalka uuendatakse jaanuaris.

loading...