Kaitstus

Ohutu töökeskkond

Tööohutust ja töötervishoidu rasedatele ja rinnaga toitvatele töötajatele sätestab Töölepingu seadus ning erimäärus Tööohutuse ja töötervishoiu seaduse all.

Määruse Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks järgi on tööandja kohustatud hindama riski naistöötaja (raseda või rinnaga toitva) tervisele ja ohutusele töökeskkonnas. Tööandja võib kasutusele võtta järgnevad meetmed, et tagada raseda või rinnaga toitva töötaja turvalisust: ajutiselt muuta töötingimusi, mis hõlmab nii tööaja lühendamist kui ka vajalike puhkepauside andmist või ajutiselt kergemale või päevasel ajal olevale tööle üleviimine.

Rasedal töötajal on õigus tööandjalt ajutiselt nõuda oma tervislikule olukorrale vastavat tööd, kui tema tervislik olukord ei luba tal täita oma töölepingu kohustusi. Kui tööandja ei suuda pakkuda alternatiivset tööd, võib töötaja keelduda töökohustuste täitmisest. Sellistel juhtudel makstakse töötajale hüvitist Tervishoiu seaduses esitatud alustel.

Töötaja võib esitada ka tõendi arstilt või ämmaemandalt, mis kirjeldavad piiranguid töötegevustele tema terviseseisundi tõttu ning ettepanekuid temale sobivate töötingimuste ja -kohustuste osas. Rasedad naised ei tohi töötada keskkonnas, kus on kõrgem õhurõhk, kus puutub kokku plii või selle ühenditega, või teha tööd, mis on maa all. 

Allikad:§18 Töölepingu seadusest; Määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks

Lepingu ülesütlemise piirangud

Lepingu ülesütlemise eest kaitse on sätestatud Töölepingu seadusega.

Tööandjatel pole õigust tühistada töölepingut töötajal, kes on rase või kellel on õigus rasedus- või sünnituspuhkusele. Kui tööandja katkestab lepingu töötajal, kes on rase või kes kasvatab alla 3-aastast last, arvatakse töölepingut olevat üles öeldud ebaõiglaselt, kui tööandja ei tõesta, et ütles selle üles põhjustel, mida Töölepingu seadus lubab.

Tööandjad ei tohi vallandada töötajat, kes on rase või kellel on õigus sünnituspuhkusele või kes on lapsepuhkusel või kes on lapsendaja puhkusel, kui just tööandja ei lõpeta oma äritegevust vüi ei kuuluta välja pankrotti. Rasedat või sünnituspuhkuse õigust omavat töötajat ei saa vallandada oma töövõime languse tõttu.

Allikas:§92 ja 93 Töölepingu seadusest

Õigus naasta samale ametikohale

Naistöötaja õigust naasta samale ametikohale pärast sünnituspuhkust tagab Töölepingu seadus.

Seadus keelab ametist vallandada töötajat, kes on rase või sünnituspuhkusel. Samuti pärast sünnituspuhkuse lõppu on naistöötajatel õigus parenenud tööoludele (palgatõus, paremad tingimused kollektiivlepingu alusel), millele tal oleks juba õigus sünnitamise töttu, kui ta poleks puhkusel.

Allikas:§ 18.5, 92 ja 93 Töölepingu seadusest

loading...
Loading...