Tervis ja Ohutus

Tööandja hoolitsus

Tööandja on Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud viisidel kohustatud kaitsma töökeskkonnas töötajate tervist ja tagama ohutuse.

Tööandja ja töötaja peavad koostööd tegema turvalise töökeskkonna tagamiseks. Tööandja on kohustatud kasutusele võtma meetmed vältimaks terviseriskide tekkimist füüsiliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste või psühholoogiliste ohtude tõttu. Tööandjad on kohustatud tagama töökeskkonna täieliku ühtivuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega. Tööandjad on veel kohustatud rakendama meetmeid, mis on sätestatud töölepingus või kollektiivlepingutes, et vältida kahju töötajate tervisele ja ohutusele ning neutraliseerida ülalmainitud ohtude mõju.

Allikas:§ 3, 6-9, 12 ja 13 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest

Tasuta kaitsevahendid

Õigus tasuta kaitsevahenditele on tagatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.

Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. Tööandja on kohustatud omal kulutusel tagama töötajatele isikkaitsevahendid, vastavad tööriided ning puhastus- ja pesemisvõimalused, kui need on vajalikud. Lisaks organiseerivad nad töötajatele õppe isikukaitsevahendite kasutamiseks. Töötajatel on õigus nõuda, et tööandja tagaks töötervishoidu ja tööohutust tagavad ühis- ja isikukaitsevahendid. Töötajatel on ka kohutus vastavaid kaitsevahendeid korrektselt kasutada ning hoida neid töökorras.  

Allikas:§ 3,13 ja 14 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest

Väljaõpe

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjaid pakkuma töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse alast koolitust vastavalt nende ametikohale, enne kui hakatakse ametikohustusi täitma. Sellist instruktaaži korratakse kui töövarustus või -tehnoloogia muutub või seda uuendatakse. Tööandjatel on lisaks kohustus ette valmistada ja heaks kiita ohutusjuhendid tehtava töö ja kasutatavate töövahendite jaoks ning juhendama töötajat, kuidas vältida töökoha saastumist.

Kui töökohal on ohuala, kus on oht õnnetuseks või kahjuks tervisele, peab vastav ala olema märgistatud ning kohased meetmed olema kasutusel, et vältida töötajate või kõrvaliste isikute sisenemist alale, kes pole saanud vastavat instruktaaži või koolitust. Kui aga on vaja siseneda ohualale, võib seda teha vaid töötaja juuresolekul, kes on saanud vastava instruktaaži. Samuti on tööandja kohustus veenduda, et ohualal töötab vaid selleks väljaõppe saanud töötaja või töö toimub sellise töötaja järelvalve all.

Töötajatel on kohustus järgida oma väljaõpet ning tööandja instruktsioone, jälgides, et töö ei ole ei tema ega kellegi teise elule ega tervisele ohtlik ning ei saasta töökeskkonda.

Allikas:§4,13 ja 14 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest 

Tööinspektsioon

Tööinspekteerimist sätestavad Töötervishoiu seadus ja Tööinspektsiooni põhimäärus.

Sotsiaalministeerium on pädev autoriteet tööjõu ning tööhõive aladel. Tööinspektsioon on vastav riigiasutus, mis vastutab tööalaste seaduste rakendamise eest. Teised seadused, mis sätestavad tööinspektsiooni organiseerimist ja funktsioneerimist, on Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning Töölepingu seadus.

Tööinspektsioonile on peamiselt usaldatud järelvalve vastavatel aladel: töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete seaduste järgmine; üldsuse, töötajate ning tööandjate teavitamine ohtudest töövaldkonnas; individuaalsete töövaidluste lahendamine. 

Allikas: Tööinspektsiooni põhimäärus, määrus nr 26

Seadusandlus töötervishoiu ja tööohutuse kohta

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus / Occupational Safety and Health Act
  • Tööinspektsiooni põhimäärus / Statutes of the Labour Inspectorate, Regulation No. 26
loading...
Loading...