Töökindlustatus

Kirjalike töölepingute vormistamine

Töölepingu seadus sätestab kirjalike töölepingute vormistamist.

Töölepingud peavad olema kirjalikud välja arvatud juhtudel, kus tööperiood ei ületa kahte nädalat. Kirjalik tööleping peab sisaldama järgnevat informatsiooni: tööandja ja töötaja isiklikud andmed; töölepingu alguse kuupäev; töökirjeldus; palk; palgaperiood ja palgapäev; maksud ning maksed, mida tööandja maksab töötaja eest; töökoht; tööaeg; igaaastase puhkuse kestus; lepingu lõpetamise etteteatamisaeg; viited tööreeglistikule ning pädevatele kollektiivlepingutele.

Tööandja on kohustatud edastama seda informatsiooni töötajale heas usus, selgesõnaliselt ning ühemõtteliselt enne töö algust. Kui tööandja seda ei tee, on töötajal õigus seda nõuda igal hetkel ning tööandja on kohustatud seda informatsiooni edastama kahe nädala jooksul pärast nõude saamist. Kui töölepingut muudetakse, teavitatakse sellest töötajat kirjalikult hiljemalt kuu aja jooksul pärast muudatust. Tööandja on kohustatud hoidma töölepinguid arhiivis kehtivusaja jooksul ning veel 10 aastat pärast kehtivusaja lõppu.

Tööandjad on kohustatud teavitama ka katseajast ja tähtajalisest lepingust ning põhjustestest, miks töötatakse tähtajalise lepinguga.

Allikas:§5 ja 6 Töölepingu seadusest

Tähtajalised lepingud

Tähtajalisi lepinguid sätestab Töölepingu seadus.

Töölepinguid sõlmitakse tavaliselt teadmata ajaperioodiks (tähtajatud lepingud). Tähtajalist lepingut võib sõlmida kuni 5 aastaks (60 kuud), kui see on hästi põhjendatud tulenevalt töö tähtajalisest iseloomust, eriti ajutisest töökoguse suurenemisest või hooajalise töö tegemisest. Tähtajalisi lepinguid võib sõlmida ka asenduseks töötaja jaoks, kes on ajutiselt tööst eemal.

Kui töökohustusi täidetakse tööagentuuri kaudu võib töölepingut sõlmida tähtajaliselt, kui see on õigustatud töö ajutisest iseloomust.

Tähtajalise töölepingu maksimaalpikkuseks on 5 aastat. Kui pooled otsustavad rohkem kui kahel teineteisele järgneval korral sõlmida tähtajalise lepingu sarnase töö jaoks või pikendasid tähtajalist lepingut rohkem kui ühe korra 5 aasta jooksul, siis arvatakse töösuhet olevat olnud algusest peale tähtajatu.

Tähtajalisi lepinguid peetakse teineteisele järgnevaks kui ühe töölepingu lõpu ja teise alguse vahele ei jää üle kahe kuu.

Pikendamine on lubatud vaid tähtajalistele lepingutele.

Tähtajalise lepingu maksimaalpikkuseks on viis aastat ning kuna seda saab pikendada vaid ühe korra on maksimaalpikkus koos pikendusega 10 aastat.         

Allikas:§9 ja 10 Töölepingu seadusest

Katseaeg

Katseaega sätestab Töölepingu seadus.

Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused ning isikuomadused on töö iseloomu jaoks sobivad. Katseaja maksimaalpikkuseks on 4 kuud (120 päeva). Töölepingu osapooled võivad kokku leppida katseaja lühendamises või kas üldse seda rakendada.

Kuni 8-kuuliste tähtajaliste lepingute puhul ei tohi katseaeg olla üle poole lepingulisest tööperioodist.

Seadus ei erista erinevaid tööliike ning üks katseaeg kehtib kõikidele tööliikidele, kuid osapooltel on õigus seda perioodi lühendada või üldse mitte rakendada.

Allikas:§6 ja 86 Töölepingu seadusest

Seadusandlus tööolude kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Pühade ja tähtpäevade seadus / Public Holidays and Days of National Importance Act
loading...
Loading...