Töö ja Palgad

Töötasu alammäär

Töötasu alammäär oli sätestatud Töötasu seadusega, mis jõustus 1994. Kuid 2008 jõustus Töölepingu seadus, mis sätestab töötasu alammäära. Iga valitsus annab välja uue alammäära kokkuleppe. 

Riik sätestab määrusega töötasu alammäära mingiks kindlaks perioodiks (olgu see tund, päev, nädal või kuu). On olemas vaid üks riiklikku töötasu alammäär ning tööandja on kohustatud maksma töötajale palka, mis on vähemalt miinimumpalga suurune. Eraldi määrusega on sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate miinimumpalgad. Samuti on teatud sektorites (tervishoid, transport) kollektiivlepingud, mis määravad palgataseme, kuid valitsus pole neid teinud seadusandluseks. Eesti ametiühingud töötavad selle nimel, et töötasu alammäär oleks sektoripõhine.

Miinimumpalk otsustatakse valitsuse, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu omavaheliste läbirääkimiste kaudu. Kriteeriumid miinimumpalga muutmiseks on: töötajate ja perede vajadused, elukallidus, käibemaksuprotsent ja inflatsioon, produktiivsus ning palkade ja sissetulekute tase riigis.

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi all tegutsev valitsusasutus. Tööinspektsiooni peamised ülesanded on töökeskkonnapoliitika rakendamine, riiklik töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide nõuete täitmise järelevalve töökeskkonnas; avalikkuse, töötajate ja tööandjate teavitamine tööohutuse riskidest ja individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelsetes töövaidluskomisjonides. Nii on tööinspektsiooni ülesanne tagada miinimumpalga järgimine. Siiski ei näe töölepinguseadus ette mingeid trahve seoses rikkumistega miinimumpalga osas.

Allikad: §29(5-6) Töölepingu seadusest, Määrus 166 Töötasu alammäära kehtestamine, Määrus 179 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär; Palga Alammäära Muutmise Põhimõtete Kohta 2008

Uuendatud miinimumpalga jaoks vaadake palun Miinimumpalga punkti

Tavaline töötasu

Palgad on tasu, mis tööandja maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, muule juriidisele leppele, määrusele või kollektiivlepingule. Palgad koosnevad põhipalgast ning lisatasudest, boonustest ning lisamaksetest, mida makstakse seadusega ettenähtud juhtudel. 

Töölepingu seadus sätestab palkade maksmise korra. Tööandja on kohustatud maksma palka töötatud aja ja töötingimuste eest vastavalt seaduse sätetele. Palgaperiood võib töötajatel olla erinev, kuid see ei või ületada ühte kuud. Palkasid peab maksma palgaperioodi lõpus kas raha või muu seadusliku maksuvahendina. Palkade maksmine natuuras ei ole lubatud. Kui palgapäev langeb riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis palgapäevaks saab riiklikule pühale või nädalavahetusele eelnev tööpäev.

Palgapäeval on tööandja kohustatud kandma töötaja poolt määratud pangakontole tema palk ja muud tasud, kui ei ole muud kokkulepet.

Tööandja maksukohustus töötaja kohta arvutatakse maha töötaja palgast.

Allikas: §28(2), 29 ja 33 Töölepingu seadusest

Seadusandlus töö ja palga kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Määrus 166 Töötasu alammäära kehtestamine / Regulation 166 on Introduction of Minimum Wage
  • Määrus 179 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär / Regulation 179 on Minimum Wage for Basic and Upper Secondary School Teachers
  • Palga Alammäära Muutmise Põhimõtete Kohta 2008 / Minimum Wage Revised Principles for 2008
loading...
Loading...