Seksuaalne Ahistamine

Seksuaalne Ahistamine

Ahistamise ja seksuaalse ahistamisega tegeletakse Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja Võrdse kohtlemise seaduse alusel.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelustab seksuaalse ahistamise ning ahistamise inimese soo põhjal. Seksuaalne ahistamine leiab aset, kui ükskõik mis soovimatu seksuaalse iseloomuga verbaalne, mitteverbaalne või füüsiline käitumine või tegevus leiab aset ning selle eesmärgiks või tulemuseks on inimese väärikuse alandamine, eriti kui seda tehakse häiriva, hirmutava, vaenuliku, alandava, häbistava või solvava keskkonna loomise kaudu. Ahistamine inimese soo põhjal leiab aset, kui ükskõik mis soovimatu seksuaalse iseloomuga verbaalne, mitteverbaalne või füüsiline käitumine või tegevus leiab aset ning selle eesmärgiks või tulemuseks on inimese väärikuse alandamine, eriti kui seda tehakse häiriva, hirmutava, vaenuliku, alandava, häbistava või solvava keskkonna loomise kaudu.

Võrdse kohtlemise seaduse alusel otsene diskrimineerimine hõlmab endast ka ahistamist, mil soovimatu käitumine ühelgi seaduses mainitud põhjusel leiab aset, kui ükskõik mis soovimatu seksuaalse iseloomuga verbaalne, mitteverbaalne või füüsiline käitumine või tegevus leiab aset ning selle eesmärgiks või tulemuseks on inimese väärikuse alandamine, eriti kui seda tehakse häiriva, hirmutava, vaenuliku, alandava, häbistava või solvava keskkonna loomise kaudu

Paragrahv 13 Soolise võrdõiguslikkuse seadusest sätestab, et kui inimese õiguseid rikutakse diskrimineerimise kaudu, võib ta nõuda selle isiku käest, kes tema õigusi rikub, riivava tegevuse lõpetamist ning kompensatsiooni kahju eest vastavalt seadusele. Lisaks võib ahistatu peale ülalmainitu nõuda mõistlikku rahalist kompensatsiooni mittevaralise kahju eest, mida temale tekitati. Kompensatsiooni summa määramisel võib kohus või töövaidluskomisjon arvesse võtta teiste seas ka diskrimineeriva käitumise ulatust, kestust ja iseloomu.

Allikad: §3.1.5 ja 3.1.6 Soolise võrdõiguslikkuse seadusest; §3.3 Võrdse kohtlemise seadusest

loading...
Loading...