Sotsiaalkindlustus

Õigus pensionile

Õigust pensionile Eestis sätestavad Kogumispensionide seadus, Riikliku pensionikindlustuse seadus, Väljateenitud aastate pensionide seadus ja Soodustingimustel vanaduspensionide seadus.

Tavaline pensioniiga on meeste jaoks 63 eluaastat ning aastal 2016 on see naiste jaoks ka 63 aastat. Töötaja peab olema töötanud vähemalt 15 kalendriaastat, et saada riigipensionit. Pensioniiga nii meeste kui naiste jaoks tõuseb alates 2017 kuni 2026, mil jõuab mõlema jaoks 65. eluaastani.

Nii alalised elanikud kui ka välismaalased ajutiste elamislubadega omavad õigust saada vanaduspensioni.

Sätestatud on ka varajasem ning hilisem pensionile minemine. Varajane pensioniiga algab 60. eluaastat, kui on täidetud 15-aastase töötamise nõue. Pensioni kahandatakse 4.8% võrra igaks aastaks, mil pensionile minnakse varem. Vanaduspensionit saab edasi lükata, kuid pole sätestatud limiiti, millal peaks pensionile minema. Lükates vanaduspensionit edasi, saab ta edasi lükatud aastatel palgalisa 10.8% aastas.

Vanaduspension koosneb kolmest osast: baasosast; staažiosakust, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde (€4.964) korrutisega; kindlustusosakust, mille suurus võrdub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summa ja aastahinde (€4.964) korrutisega.

On sätestatud ka riikliku pensionina vanaduspension neile 63 ja enam aastastele, kes ei saa vanaduspensionit sotsiaalkindlustuse kaudu. Kuid nad peavad olema Eestis elanud vähemalt 5 aastat enne selle taotlemist ning ei tohi saada pensioni üheltki teiselt riigilt. Selle riikliku pensioni väärtus on €148.98 kuus.

Allikas:§7-13 of Riikliku pensionikindlustuse seadusest

Toitjakaotuspension

Toitjakaotuspensioni määratakse Eestis Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Õigus toitjakaotuspensionile on toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. Lapse, vanema või lese õigus toitjakaotuspensionile ei sõltu sellest, kas nad olid toitja ülalpidamisel või mitte.

Toitjakaotuspensioni arvutamise aluseks võetakse suurem järgmistest vanaduspensionidest: toitja surmapäevani omandatud pensioniõigusliku staaži ja aastakoefitsientide summa alusel arvutatud vanaduspension; vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral.

Toitjakaotuspension arvutatakse peresse allesjäänud inimeste arvu järgi: ühele perekonnaliikmele 50 protsenti; kahele perekonnaliikmele 80 protsenti; kolmele või enamale perekonnaliikmele 100 protsenti.

Allikas: §20 ja 21 Riikliku pensionikindlustuse seadusest

Töövõimetuspension

Töövõimetuspensioni tagatakse Riikliku pensionikindlustuse seadusega.

Kõikidel Eesti alalistel elanikel kui ka välismaalalstel ajutiste elamislubadega on õigus saada töövõimetuspensionit.

Töövõimetushüvitist on kahte liiki: töövõimetuspension ning riiklik pension. Töövõimetuspensionit makstakse Eesti elanikele alates 16. eluaastast kuni pensionieani, kelle töövõimetus on vähemalt 40% ulatuses. Õiguse töövõimetuspensioniks vanusevahemikus 25-62 annab, kui tööstaažiks on vähemalt 1-14 aastat selleks päevaks, kui pension määratakse.

Isikutele, kelle töövõimetus on 40% ulatuses ja kellel pole piisavalt tööstaaži nagu ülal mainitud, saavad riiklikku pensioni.

Isikutele, kes tunnistatakse püsivalt töövõimetuks, makstakse töövõimetuspensionit terve töövõimetuse perioodi kuni pensionieani (63 eluaastat).  Töövõimetuspensioni arvutamise aluseks võetakse suurem järgmistest vanaduspensionidest: püsivalt töövõimetu isiku pensioniõigusliku staaži ja aastakoefitsientide summa alusel arvutatud vanaduspension; vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral. Töövõimetuspensioni suurus sõltub töövõimetuse protsendist, kuid ei saa olla väiksem kui riiklik pension, mis on 2014 seisuga €148.98.

Allikas:§14-19 Riikliku pensionikindlustuse seadusest

Seadusandlus sotsiaalkindlustuse kohta

  • Töötuskindlustuse seadus / Unemployment Insurance Act
  • Riikliku pensionikindlustuse seadus / State Pension Insurance Act
  • Tööturuteenuste ja -toetuste seadus / Labour Market Services and Benefits Act
loading...
Loading...