Alaealised ja Noored

Noorim vanus töötamiseks

Laste töötamist reguleerib Töölepingu seadus.

Noorim vanus täiskohaga töö alustamiseks on 15 eluaastat. Väikseim iga töötamise jaoks on kõrgem laste jaoks, kes ei ole lõpetanud kohustuslikku kooliharidust. Tööandja võib sõlmida töölepingu 13-14-aastase või 15-16-aastase isikuga, kes peavad koolis käima, kuid andma neile ainult kerget tööd. 7-12-aastaseid lapsi võib ka kasutada kergeks tööks, kuid ainult kunsti, spordi, kultuuri või reklaaminduse valdkondades. Kerge töö põhimõtted 13-16-aastastele ja 7-12-aastastele on sätestatud määrusega nr. 93 (2009).

Tööandjatel on keelatud lasta alaealisel töötada ilma vanema või hooldaja nõusolekuta. Tööandja ei või sõlmida töölepingut alaealisega töö jaoks, mis on väljaspool alaealise füüsilist või psühholoogilist võimekust; võib kahjustada moraalset üleskasvatust; võib tõenäoliselt kahjustada alaealise tervist töö või töökeskkonna olemuse tõttu; võib tõenäoliselt mõjutada alaealise sotsiaalset arengut või tema haridustee jätkumist; või on tegu tööga, mis sisaldab riske, mida alaealine ei suuda tuvastada või vältida kogemuse ja koolituse puudumise tõttu.

Tööandjad on kohustatud tekitama vajalikud töö- ja puhketingimused alaealistele ja puuetega töötajate jaoks. Andes alaealisele tööd peab tööandja jälgima seadusega sätestatud piiranguid nende turvalisuse nimel. Andes tööd alla 15-aastasele, peab tööandja teavitama alaealist ja tema seaduslikku esindajat tööga seotud riskidest temale ning meetmetest, mis on kasutusele võetud tema tervise ja turvalisuse kaitsmiseks.

Kui töölepingu osalised pole kokku leppinud lühemas tööajas, on täiskohaga töö (lühendatud täiskohaga töö): 3 tundi päevas ja 15 tundi 7-päevases perioodis (7-12-aastaste jaoks); 4 tundi päevas ja 20 tundi 7-päevase perioodi jooksul (13-14-aastaste või koolikohustusega isikute jaoks); 6 tundi päevas ja 30 tundi 7-päevases perioodis (15-aastaste jaoks, kellel pole koolikohustust); 7 tundi päevas ja 35 tundi 7-päevases perioodis (16-aastaste jaoks, kel pole koolikohustust, ning 17-aastaste jaoks)

Kohustusliku koolihariduse lõpp Eestis on tavaliselt 15-aastaselt.

Allikad:§7, 8 ja 43 Töölepingu seadusest; §10 ja 13(5) Tööturvalisuse ja tööohutuse seadusest 

Väikseim iga ohtliku töö jaoks

Laste töötamist reguleerib Töölepingu seadus. Ohtliku töö jaoks on minimaalne iga 18 eluaastat.

Ületunnitöö on alaealiste jaoks keelatud ning kõik ületöö kokkulepped alaealistega on tühised. Öötöö on alaealiste jaoks keelatud. Kokkulepe, millega alaealine peab töötama ajavahemikul 20:00-06:00, on tühine. Kuid see keeld ei kehti, kui alaealine teeb kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaaminduse vallas ja täiskasvanu järelvalve all 20:00 ja 24:00 vahel.

Isik, kes mõjutab alaealist töötama selleks mittelubatud oludes või ajal, on karistatav 2-10-aastase vanglakaristusega.

Nagu on sätestatud määruses ‘Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud’, ohtlikud tööd, mida alaealised ei tohi teha hõlmavad endast füüsilisi ohte, keemilisi ja bioloogilisi ohte ning ohte tootmisprotsessis. Maa all ja kõrgustes töötamine ning lifti parandus- või hooldustööd on keelatud.

Allikad:§44 ja 49 Töölepingu seadusest; §175 Karistusseadustikust 

loading...
Loading...