Hüvitised

Hüvitis ületöö eest

Tavalised töötunnid on 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Kui tööandja ja töövõtja ei ole kokku leppinud lühemat tööperioodi (osaline tööaeg), siis on 40 tunni jaoks määratud seitsmepäevane ajaperiood (täistööaeg).

Ületunnitöö peab olema pooltevahelisel kokkuleppel ning ületunnitöö on töö, mis ületab tavalise tööaja, kui töötunde arvutatakse kokkuarvutamise perioodi lõpus. Kogutöötunnid ei tohi nelja kuu lõikes ületada seitsmepäevase perioodi kohta keskmiselt 48 tundi. Kuid seda kokkuarvutamisperioodi saab pikendada kuni 12 kuuni kollektiivlepinguga tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajate puhul. Tööandja ja töövõtja võivad kokku leppida suurema kokkuarvutamisperioodi, kuid kogutöötunnid iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta nelja kuu pikkusel perioodil ei tohi ületada keskmiselt 52 tundi, ning juhul kui vastav kokkulepe, on see töötaja osas ülemäära kahjulik.

Töötajal on õigus keelduda ületööst (kui see on rohkem kui 8 tundi nädalas). Tööinspektoril on õigus keelata või piirata ületunnitööd, kui tööandja ei suuda täita tööohutuse ja tervishoiu tingimusi.

Tööandja võib nõuda töötajatelt ületunnitöö tegemist ettenägematute asjaolude tõttu, mis puudutavad vastavat ettevõtet või ettevõtte tegevust ning spetsiifiliselt kahju vältimise eesmärgil. Kuid ka sellistel eriolukordadal ei saa ületunnitööd nõuda alaealiselt, rasedalt või töötajalt, kellel on õigus raseda- või emapuhkusele.

Tööandjad peavad hüvitama töötajatele ületundide tegemise võimaldades neile vähemaid töötunde vastavalt ületöötundide arvule, kui ei ole kokku lepitud ületundide rahaline hüvitamine. Tööandjad on kohustatud maksma töötajatele ületöötunni eest 150% tavalise töötunni määrast.

Valvetundide kokkuleppe korral, kui pooled on leppinud kokku, et töötaja on töövalmiduses tööandja jaoks tavatöötundide välisel ajal, peab tööandja maksma töötajale valvetundide eest vähemalt 110% tema tavalisest töötasust.

Allikas: §43-48 Töölepingu seadusest

Öötööhüvitis

Öötöö tegija on töötaja, kes töötab vähemalt 3 tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt ühe kolmandiku oma igaaastasest tööajast öösel (22:00 ja 06:00 vahel).

Öötöö tegijad ei saa töötada seitsmepäevases ajaarvestuses 24-tunnise perioodi sees üle 8 tunni. Kõik kokkulepped on tühised, mille tõttu töötaja, kelle tervist kahjustab töökeskkond või töö iseloom, peaks töötama 24-tunnise perioodi jooksul üle 8 tunni.

Öötundide eest on tööandja kohustatud maksma tavatasust 125%, kui ei ole pooltevahelist kokkulepet, et tavatöötasu hõlmab endast öösel töötamist. Pooled võivad ka kokku leppida öötöötajale lisapuhkuseaja.

Allikas: §45 ja 50 Töölepingu seadusest

Kompensatoorsed puhkusepäevad

Töölepingu seaduses pole täpselt sätestatud kompensatoorsete puhkepäevade andmine nädalase puhkepäeva või riigipüha ajal töötamise eest.

Tööandja võib anda lisapuhkeaega töötajale, kes töötab riigipüha ajal. Kuid pole konkreetselt sätestatud midagi nädala sees puhkepäeval töötamise kompenseerimiseks.

Allikas: §45 ja 53 Töölepingu seadusest

Nädalavahetuse või riigipüha ajal töötamise kompensatsioon

Töölepingu seadus sätestab riigipüha ajal töötamiseks kõrgema palgamäära, kuid selline säte puudub nädalavahetusel töötamise kohta. Riigipüha ajal on palgamäär 200% töötaja tavapalgast.

Allikas: §45 Töölepingu seadusest

Seadusandlus hüvituste kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
loading...
Loading...