KOLLEKTIIVLEPING

New

TALLINNA KAUBAMAJAAS

2 0 12

SISUKORD

IÜLDISED LEPINGUTINGIMUSED3

IITÖÖLEPINGU SÕLMIMINE, MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPETAMINE3

IIITÖÖ-JA PUHKEAEG4

IVTÖÖ TASUSTAMINE5

VTÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS5

VIKOOLITUS6

VIIMUUD SOODUSTUSED6

VIIITÖÖANDJA JA AMETIÜHINGU VAHELISED SUHTED8

IXKOLLEKTIIVLEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 9

XLÕPPSÄTTED9

LISAD:

1.Töötasu kokkulepe

2.Tallinna Kaubamaja AS ja Tallinna Kaubamaja Ametiühingu vaheline informeerimise ja konsulteerimise kokkulepe

I ÜLDISED LEPINGUTINGIMUSED

1.Kollektiivleping sisaldab põhimõtteid ja tingimusi, mida tööandja rakendab Tallinna Kaubamaja AS-is tähtajatult sõlmitud töölepinguga töötavatele töötajatele ja töötajatele, kes on tööle võetud tähtajaliselt - ajutiselt, alla 3 aasta vanuse lapsega lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

2.Kollektiivleping laieneb Tallinna müügimaja ja Tartu müügimaja töötajatele.

3.Kollektiivleping on alla kirjutatud Tallinna Kaubamaja AS (edaspidi nimetatud „Tööandja”) juhatuse esimehe Raul Puusepa ja ametiühingu liikmeid esindava Tallinna Kaubamaja Ametiühingu usaldusisiku Sirle Somelari poolt.

4.Tööstaažina Kaubamajas loetakse vaheaegadeta või vähem kui ühekuulise vaheajaga Tallinna Kaubamajas või teises Kaubamaja grupi ettevõttes töötamise aega. Erandina arvutatakse tööstaaži hulka eelnev töötamise aeg nendel töötajatel, kes töötasid AS MTC, MOGRI ÄRI AS või Tartu Tarbijateühistus.

5.Juhul kui koondatud Töötaja või Töötaja, kelle töölepingu lõpetamise põhjuseks oli töö jätkamist takistav haigus, puue või puudega perekonnaliikme hooldamise vajadus, võetakse tööle tagasi järgneva kuue kuu jooksul, arvestatakse tema tööstaaži hulka ka eelnenud tööstaaž tööandja juures.

6.Töötajale tutvustatakse Kollektiivlepingut Personaliteenistuses tööle asumisel. Kollektiivleping on kättesaadav kõigile töötajatele tema osakonnas.

II TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE, MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPETAMINE

1.Töölepingu sõlmimine, muutmine, ülesütlemine ja lõpetamine toimub Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega (TLS) ettenähtud korras.

2.Töötaja paigutamine teisele töötamiskohale samas asulas lugeda töötaja teisele tööle üleviimiseks, milleks on vajalik poolte kokkulepe.

3.Töötaja poolt töö tegemisest keeldumise korral lepivad pooled kokku tingimused töö tegemisest keeldumise ajaks, mille kohta tehakse kanne töölepingusse. Seda tingimust ei kohaldata töö tegemisest keeldumisel puhkuste ja Töötaja ajutise töövõimetuse ajaks (väljaarvatud katseajaga töötajad).

4.Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu Töötajaga, kelle tööstaaž Kaubamajas on üle 20 aasta, maksab Tööandja Töötajale, olenevalt tema töötulemustest, lisaks seaduses ettenähtule hüvitust kuni ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Tööstaaži Kaubamajas arvutatakse vastavalt Kollektiivlepingu I peatükis p.4 sätestatule.

5.Etteteatamist töölepingu ülesütlemiseks koondamise tõttu ei tehta riigipühadele eelnenud päeval.

6.Tööandja osutab võimalusel abi koondatavatele töötajatele uue töökoha leidmisel vastavalt äriettevõttes rakendatavatele koondamise põhimõtetele.

7.Tööandja korraldab vakantsete ametikohtade täitmiseks reeglina sisemise konkursi ja võrdsete kandidaatide puhul eelistab töölevõtmisel äriettevõtte sisest kandidaati.

III TÖÖ-JA PUHKEAEG

1.Töörežiim ja tööaja arvestamise kord määratakse kindlaks Sisekorraeeskirjaga ja töögraafikutega. Vastavalt võimalustele arvestatakse Töötajate soove töögraafikute koostamisel. Kinnitatud kirjalik töögraafik antakse igale Töötajale kätte.

2.Rasedal, alaealisel ja puudega Töötajal, kellel on õigus vastavalt arsti otsusele nõuda töötingimuste ajutist kergendamist või ajutist üleviimist terviseseisundile vastavale tööle, on õigus töövahetuse jooksul kasutada lisaks Sisekorraeeskirjaga ettenähtud puhkepausidele, veel vähemalt ühte täiendavat puhkepausi, mis arvatakse tööaja hulka.

3.Töötaja, kes on tööle tulnud ja tööpäeva jooksul haigestunud, saadetakse koju ja töötunnid, mis jäid haigestumispäeval töötamata, arvatakse tööaja hulka.

4 Lisaks seaduses ettenähtud soodustustele võimaldab Tööandja:

•vajadusel tervise parandamiseks ühe tasuta tervisepäeva aastas;

•estakaadil töötavatele Töötajatele ning Toidumaailma liha- ja kalatöötlemise ruumides ning piimakülmas töötavatele Töötajatele 3 päeva lisapuhkust;

•doonoritele nende soovil vahetult pärast vere andmise päeva vaba päeva töötasu säilitamisega, juhul kui antud päev on nimetatud Töötajal tööpäev;

•Töötajale, kes kasvatab kuni 18 aasta vanust puudega last, ühe tasulise lisapuhkepäeva kuus;

•haiget perekonnaliiget hooldavale Töötajale tema soovil kuni kaks nädalat töötamist lühendatud tööajaga;

•abiellumise puhul ning isale lapse sünni puhul Töötaja valikul, kas vahetult

enne või pärast nimetatud sündmust või sündmuse päeval, üks vaba päev töötasu säilitamisega;

•perekonnaliikme (abikaasa või elukaaslane, laps, lapselaps, vanemad, vanavanemad) matuse korral kuni kolm vaba päeva töötasu säilitamisega;

•tööõnnetuses saadud raske tervisekahjustuse tõttu kaks vaba nädalat töötasu säilitamisega alates töövõimetuslehele märgitud tööle asumise kuupäevast.

5.Puhkusegraafikud koostatakse ja tehakse Töötajatele teatavaks soovitavalt jaanuarikuu jooksul. Graafikute koostamisel lähtutakse seadustest, töökorralduse huvidest ja võimaluse korral Töötaja huvidest.

6.Puhkusetasu arvutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise korrale ja Tööandja poolt kehtestatud põhimõtetele.

7.Töötajal on õigus koondamisest etteteatamise aja jooksul käia tööajast uue töökoha otsinguil/vestlustel kord nädalas kuni 2 tundi, mis arvestatakse tööaja sisse.

IV TÖÖ TASUSTAMINE

1.Töötajate töö tasustamine toimub vastavalt seadusele, Tööandja poolt kehtestatud töötasu maksmise põhimõtetele, millega on kindlaks määratud ka töötasu maksmise kord ja tähtajad ning kehtivad ametikohtade töötasu astmed.

Töötasu määr on individuaalselt kindlaks määratud töölepingutes.

2.Käesoleva peatüki p.1 nimetatud dokumentidega kooskõlas on alla kirjutatud Töötasu kokkulepe. (Lisa 1).

V TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

1.Tööandja kohustub järgima Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid seadusi ja teisi tööohutust käsitlevaid õigusakte ning tagama Töötajatele tervisliku ja ohutu töökeskkonna.

2.Tööandja annab Töötajatele tasuta kasutamiseks töö- ja eririietuse, tööjalatsid ja teised kaitsevahendid, vastavalt Tööandja poolt kehtestatud Tööriietuse, eririietuse ja jalatsite väljastamise ja kasutamise korrale.

Töötaja kohustuseks on neid töö tegemisel kasutada.

3.Vastavalt riskianalüüsidele, varustatakse Töötajad lisaks Tööriietuse, eririietuse ja tööjalatsite väljastamise ja kasutamise korras ette nähtud töö- ja eririietuse koostisosadele ning tööjalatsitele, täiendavalt ametikohale vastava töö- ja eririietusega või ohutute tööjalatsitega.

4.Eriiseloomuga tööks loetakse töö ametikohtadel, kus põhiliseks töötamise kohaks on estakaad ja tööruumides, kus töökeskkonna temperatuur on optimaalsest madalam.

5.Eriiseloomuga töö korral antakse estakaadil töötavatele Töötajatele igal tööpäeval 0,5 liitrit viljalihaga mahla ning Toidumaailma liha- ja kalatöötlemise ruumides ning piimakülmas töötavatele Töötajatele võimaldatakse sooja joogi joomine.

6.Tööandja tagab Töötajatele vajalike esmaabivahendite kättesaadavuse kehtivate seadustega kinnitatud sortimendis ja piisavas koguses.

7.Tööandja võimaldab Töötajale tasuta:

•üks kord kuus perearsti teenuse;

•vajadusel, vastavalt riskianalüüsi tulemustele, erinevate meditsiiniliste teenuste osutamise;

•haigusepideemiate ohu korral vajadusel vaktsineerimise;

•vajadusel psühholoogilise tuginõustamise;

•vererõhumõõtmise aparaadi kasutamise ;

•tervisekontrolli vastavalt kehtivate seadustega ettenähtud ja Tööandja poolt kinnitatud ametkohtade loetelule ning seadustes ettenähtud tähtaegadel. Erandkorras võib tervisekontrolli läbi viia ka sagedamini, vastavalt töötervishoiuarsti

ettekirjutusele.

8.Kuvariga töötavatele Töötajatele, kaasaarvatult põhitööna Toidumaailma kassas töötavatele töötajatele, korraldab Tööandja regulaarset tervisekontrolli. Töötaja nägemisteravuse vähenemisel hangib Tööandja arsti tõendi alusel kuvariga töötavale Töötajale kuvariga tööks ettenähtud prillid või muud nägemist korrigeerivad abivahendid või kokkuleppel hüvitab nende maksumuse piirmääraga 63.90 eurot. Tervisekontrolli põhimõtted on sätestatud Tööandja poolt vastavas korras.

9.Tööandja varustab töötajate puhkeruumid kvaliteetse joogiveega.

VI KOOLITUS

1.Personali tööalasel koolitamisel lähtutakse Kaubamaja ja allüksuse eesmärkidest ning Töötajate personaalsest koolitusvajadusest vastavuses koolituspoliitikale, kinnitatud koolitusplaanile ja koolitustegevust reguleerivatele kordadele.

2.Tööalase täiendkoolituse ja koolituslähetuse korral, mille maksumus ületab 191 eurot ja mille kulud katab Tööandja, rakendub koolituskulude tagasimaksmise nõue. Enne koolitusele või koolituslähetusse minekut sõlmitakse Koolitusleping.

Antud tingimused rakenduvad ka katseajal olevatele töötajatele.

3.Tööandja tunnustab pidulikult Töötajaid, kes omandasid hariduse Kaubamajas töötamise ajal.

4.Tööandja võimaldab, kokkuleppeliselt, Töötajatel sooritada erialase koolipraktika Kaubamajas.

VII MUUD SOODUSTUSED

1.Tööandja annab Töötajatele tasuta kasutamiseks vormiriietuse, mille kandmine väljaspool tööaega ei ole lubatud.

2. Tööandja maksab järgnevaid toetusi:

Toetuse liik

Toetuse

suurus

Väljamaksmi­se aeg

Alus

Lapse sünni puhul emale või isale

Ühe riikliku töötasu alammäära ulatuses

Jooksvalt

Töötaja avaldus ja lapse sünnitõend või sünnitunnistus

Töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi

50 eurot

Augustikuu

jooksul

Töötaja avaldus ja koolitõend

Töötajale, kellel on neli ja enam alla 16 aasta vanust last

Kahe riikliku töötasu alammäära ulatuses

Augustikuu

jooksul

Töötaja avaldus

Töötajale, kes kasvatab kuni 18 aasta vanust puudega last

Kahe riikliku töötasu alammäära ulatuses

Augustikuu

jooksul

Töötaja avaldus ja arstitõend

 Märgitud vanused on arvestatud kaasaarvatult.

3.Tööandja peab meeles Töötajaid juubelisünnipäevadel lillede või raamatuga.

4.Tööandja tunnustab kingituse, tänukirja ja lilledega tööjuubilare.

Tööjuubeliteks loetakse 5,10, 15, 20 jne. aastat töötamist Kaubamajas.

Tööjuubeli puhul summeeritakse ka eelnevad töötamise perioodid Tallinna või Tartu müügimajades.

5.Tööandja korraldab:

•Töötajate toitlustamise Kaubamajas

•Töötajate lastele, vanuses kuni 12 aastat (kaasaarvatult), jõulupeo

•Töötajatele ühe ühisürituse aastas millesse on kaasatud kõik AS Tallinna Kaubamaja töötajad.

6.Tööandja võimaldab Töötajatele tasuta interneti kasutamise ja Kaubamaja siseraamatukogust raamatute laenutamise.

7.Tööandja maksab Töötajale ühekordset toetust õnnetusjuhtumi korral (tulekahju, pommiplahvatus, varisemine, vargus jm ), milles hävis/kadus hädavajalik töötaja isiklik vara.

Toetust makstakse töötaja avalduse alusel.

8.Tööandja võib maksta preemiat töötajale, kelle õigeaegne tegutsemine hoidis ära varguse.

9.Tööandja maksab matusetoetust järgmiselt:

•Töötaja surma korral tema pereliikmele kolme riikliku töötasu alammäära ulatuses;

•Töötaja perekonnaliikme surma korral 223.69 eurot;

•Kaubamaja endise Töötaja surma korral, kes töötas Kaubamajas vähemalt 15 aastat ja

läks pensionile Kaubamajast ning kellel ei ole lapsi, 223.69 eurot.

Nimetatud toetusi makstakse Personaliteenistusele esitatava avalduse ja Surmatunnistuse alusel.

VIII TÖÖANDJA JA AMETIÜHINGU VAHELISED SUHTED

1.Tööandja annab Ametiühingule tasuta kasutamiseks tööruumi koos sisustusega ja remondib ruumi vastavalt vajadusele ning organiseerib ruumi valve ja koristamise.

2.Tööandja arvestab Ametiühingu liikmemakse nende Töötajate töötasust, kes on esitanud sellekohase avalduse Tööandja Raamatupidamisosakonnale. Liikmemaksu summa kantakse igakuiselt Ametiühingu pangaarvele. Hiljemalt 15. jaanuariks saadetakse Ametiühingule summalised andmed aasta jooksul igalt liikmelt kinnipeetud a/ü liikmemaksu kohta, mis on vajalik Maksuametile esitamiseks.

3.Tööandja võimaldab üks kord kuus Ametiühingu juhatuse koosolekute korraldamise tööajast. Vajaduse korral võib Tööandja nõusolekul korraldada koosolekuid tihemini.

4.Ametiühingu usaldusisikul on õigus pöörduda Tööandja poole Ametiühingu tööks vajaliku teabe saamiseks. Informeerimisel ja konsulteerimisel lähtuvad pooled kokkuleppest (Lisa 2) ja Töötajate usaldusisiku seadusest.

5.Oma tööks vajaminevad kontoritarbed saab Ametiühing Kaubamaja majanduslaost.

6.Tööandja teatab Ametiühingu usaldusisikule koosolekute ajad, millal Kaubamaja juhtkond arutab tööhõive, töötasu ja töötingimustega seotud põhimõttelisi küsimusi või antakse informatsiooni Kaubamaja töötulemuste ja arenguperspektiivide kohta. Ametiühingu esindajal on õigus koosolekul osaleda.

7.Tööandja suunab Ametiühingu usaldusisikule Kaubamaja käskkirjad, mis hõlmavad suurt osa töötajaskonnast.

8.Tööandja ei tee takistusi töötajatele Ametiühingu liikmeks astumisel ega mõjuta liikmeks olekut.

9.Tööandja võimaldab Ametiühingu liikmetele, kirjalike kutsete alusel, kalendriaastas vähemalt 5 vaba päeva (nendest 2 päeva töötasu säilitamisega) osalemiseks Ametiühingute poolt korraldatavates koolitustes või Ametiühingute töös, tingimusel, et sellega ei kaasne takistusi Tööandja majandustegevuses. Koolituste sisu kooskõlastatakse Tööandjaga.

1.Usaldusisiku ülesannete paremaks täitmiseks on usaldusisikul vähemalt 10 tööpäeva ulatuses õigus iga-aastasele koolitusele, mis annab teadmisi töö, majanduse, läbirääkimiste ja õiguse valdkonnas. Koolituse ajaks säilitab Tööandja usaldusisikule tema keskmise palga ja tasub poole esitatud koolituse arvest, kuid mitte rohkem kui 319.56 euro ulatuses aastas.

IX KOLLEKTIIVLEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1.Käesolev Kollektiivleping kehtib üks aasta arvates allakirjutamise päevast.

2.Kollektiivlepingusse muudatuste tegemiseks esitab huvitatud pool teisele poolele kirjalikult ettepanekud, millele teine pool on kohustatud kirjalikult vastama 5 päeva jooksul ettepanekute saamisest.

3.Kollektiivlepingu täitmisel ja muutmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus kollektiivse töötüli lahendamise seaduse alusel.

X LÕPPSÄTTED

1 Tööandja tagab kõikidele töötajatele võimaluse Kollektiivlepinguga tutvumiseks.

2.Kollektiivlepingu kehtivuse lõppedes on pooled kuni uue lepingu sõlmimiseni kohustatud täitma käesoleva lepingu tingimusi.

3.Kollektiivlepingu täitmist jälgivad pooled.

4.Kollektiivlepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest. Kollektiivlepingu erinevate sätete kohaldamise võimaluse korral kohaldatakse töötajale soodsamat sätet.

5.Kollektiivleping koos lisadega on alla kirjutatud kahes võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalgi poolel on üks.

Raul Puusepp Tallinna Kaubamaja AS Juhatuse esimees

Sirle Somelar Tallinna Kaubamaja AÜ usaldusisik

Tallinna Kaubamaja AS 2012.a. Kollektiivlepingu Lisa 1

TÖÖTASU KOKKULEPE

Tallinna Kaubamaja AS 2012.a. Kollektiivlepingu Lisa 1, Töötasu kokkulepe, sõlmitakse 2012.a. esimese kvartali jooksul.

Raul Puusepp

Tallinna Kaubamaja AS

Juhatuse esimees

Sirle Somelar

Tallinna Kaubamaja AÜ

usaldusisik

Tallinna Kaubamaja AS 2012.a. Kollektiivlepingu Lisa 2

TALLINNA KAUBAMAJA AS JA TALLINNA KAUBAMAJA AMETIÜHINGU VAHELINE INFORMEERIMISE JA KONSULTEERIMISE KOKKULEPE

Informeerimise ja konsulteerimise eesmärgiks on kaasata töötajaid ettevõtte jaoks oluliste otsuste tegemise protsessi. Osalemine otsuste langetamisel aitab kaasa suurema huvi tekkimisele töö tulemuste vastu, langetatud otsuste paremale mõistmisele, Töötajates tööga rahulolu tõusule ja seega töö efektiivsemale korraldamisele ning ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele.

1.Tööandja informeerib õigeaegselt

Teema

Keda

Sagedus

Kaubamaja üldkoosolekud

AÜ usaldusisik

jooksvalt

Kaubamaja juhtkonna koosolekud, kus arutatakse

töökorralduses või töötingimuste osas

plaanitavaid muudatusi, antakse

informatsiooni töötulemuste ja

arenguperspektiivide kohta.

AÜ usaldusisik

jooksvalt

Kaubamaja majandustulemused

AÜ usaldusisik

kord aastas

Kaubamajas tööjõule

tehtavad kulutused.

Informatsioon kinnitatud töötas

u klasside kohta.

Töötasuturu uuringute tulemused.

AÜ usaldusisik

vähemalt kord aastas

Kinnitatud koolitusplaan ja

koolitusteks planeeritavad

kulutused.

AÜ usaldusisik

poolaastas

Töölepingu lõpetamine Tööandja algatusel

TLS § 89 alusel

AÜ usaldusisik

jooksvalt

Juhtkonna ja töökeskkonna nõukogu

otsused tööohutuse ja töötervishoiu

alase tegevuse osas.

AÜ usaldusisik

kord aastas

 2. Enne vastava otsuse tegemist konsulteervad Tööandja ja Ametiühing

Teema

Kes kellega

Sagedus

Töösisekorra

eeskirjad

muutuste algataja

teise osapoolega

projekti arutelule paneku päeval

Tööandja esindajakorraldusega

kehtestatud muudatused:

-     Töökorralduses

  - Töötasu korralduse põhimõtetes

Tööandja esindaja

usaldusisikuga

projekti valmimisel

 3.Lisasätted

3.1.Juhul kui Ametiühingul on oma seisukoha kujundamiseks vaja lisateavet, annab Tööandja vastava teabe.

3.2.Ametiühing esitab oma vastuse Tööandjale 10 päeva jooksul arvates tööandja esindaja poolt Ametiühingule materjalide väljastamisest.

3.3.Oma otsuste tegemisel arvestab Tööandja Ametiühingu ettepanekute ja otsustega. Ametiühingu ettepanekutega mittenõustumisel põhjendab Tööandja oma otsust.

3.4.Juhul kui Tööandja edastab Ametiühingulele konfidentsiaalset informatsiooni, tuleb konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise nõudest teavitada.

3.5.Ametiühingu ja Tööandja esindajal on õigus teha ettepanekuid läbirääkimisteks. Vastav ettepanek edastatakse teisele poolele jooksvalt vastavalt tema aktuaalsusele.

3.6.Informatsiooni edastamise ja konsulteerimise viisi lepivad pooled eelnevalt kokku.

3.7.Tööandja esindajal on õigus määrata vastutav isik informeerimise ja konsulteerimise kokkuleppe täitmiseks.

Raul Puusepp Tallinna Kaubamaja AS Juhatuse esimees

Sirle Somelar Tallinna Kaubajama AÜ Usaldusisik

2012 KL allkirjastatud

Alguskuupäev: → 2012-01-01
Lõppkuupäev: → Pole täpsustatud
Majandusharu nimi: → Retail trade, Wholesale
Avalik või erasektor: → In the private sector
Otsustatud kelle poolt:
Ettevõtte nimi: →  Tallinna Kaubamaja AS
Ametiühingute nimed: →  Tallinna Kaubamaja Ametiühingu

KOOLITUS

Koolitusprogrammid: → Yes
Praktikad: → No
Tööandja panustab töötajate koolitusfondi: → Yes

HAIGUS JA TÖÖVÕIMETUS

Pika-ajalise haiguse, nt vähiravi, järgse töölenaasmise tingimused: → Yes
Tasutud menstruatsioonpuhkus: → No
Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud töövõimetuse tasu: → Yes

TERVISHOID, OHUTUS JA MEDITSIINILINE ABI

Meditsiiniline abi on lepingujärgne: → Yes
Meditsiiniline abi sugulastele on lepingujärgne: → No
Kaasabi tervisekindlustusse on lepingujärgne: → No
Tervisekindlustus sugulastele on lepingujärgne: → No
Tervishoiu ja ohutuse eeskiri on lepingujärgne: → Yes
Tervishoiu ja ohutuse koolitus on lepingujärgne: → No
Kaitseriietus on võimaldatud: → Yes
Tööandja on võimaldanud regulaarse või iga-aastase meditsiinilise ülevaatuse: → Yes
Lihasluukonnale töökohtade poolt osutatavate kahjulike mõjude, ametialaste ohtude ning/või töö ja tervise vaheliste suhete jälgimine: → ['No clear provision']
Kaasabi matustele: → Yes
Ettevõtte minimaalne panus matusetalituse/matmise kuludesse: → EUR 223.69

TÖÖ JA PERE KORRALDUS

Tööhõivegarantii pärast emaduspuhkust: → 
Emadusega seotud diskrimineerimise keeld: → 
Raseda või imetava töötaja ohtlikku või ebatervislikku tööd tegema sundimise keeld: → No
Töökoha riskianalüüs rasedate või last hoidvate naiste tervise ja ohutuse suhtes: → No
Ohtlikule või ebatervislikule tööle alternatiivide leidumine rasedatele või imetavatele naistele: → Yes
Töölt vabastus sünnituseelseks meditsiiniliste uuringuteks: → No
Keeld raseduse alusel töötajaid enne ebatüüpiliste töötajate alalisteks töötajateks tegemist välja sõeluda: → No
Keeld enne edutamist raseduse alusel välja sõeluda: → No
Abivahendid last hoidvatele emadele: → No
Tööandja poolt võimaldatud lapsehoiu vahendid: → No
Tööandja poolt subsideeritud lapsehoiu vahendid: → No
Rahaline toetus laste haridusesse: → No
Omaste eest hoolitsemisele eraldatud tasustatud puhkus aasta kohta: → 12 päevad
Ametipuhkus päevades sugulase surma puhul: → 3 päevad

TÖÖLEPINGUD

Koondamistasu pärast viit teenistusaastat (päevaste töötasude arv → Insufficient data päevad
Koondamistasu pärast üht teenistusaastat (päevaste töötasude arv → Insufficient data päevad
Ükski säte ei kätke osalise ajaga töötajaid: → No
Sätted ajutiste töötajate kohta: → No
Ükski säte ei kätke praktikante: → No
Ükski säte ei kätke pisi-/õpilastöid: → No

TÖÖTUNNID, GRAAFIKUD JA PÜHAD

Ametiühingualasteks tegevusteks eraldatud tasustatud puhkus: → 10.0 päevad
Klauslid paindlike töökorralduste kohta: → No

PALGAD

Palgad on määratud palgaastmike abil: → No
Elatusmaksumuse kallinemisega vastavusse viimine: → 

Toidukupongid

Toidukompensatsioon on tagatud: → 
Tasuta õigusabi: → Yes
Loading...