Ma tahan töötada pärast haiguspuhkusel olemist, kroonilise haiguse või muu pika-ajalise haiguse tõttu

Tööle tagasi pöördumine pärast haigust ei ole alati lihtne. Mõnedes riikides rakendatakse regulatsioone, mis teevad tööle tagasi pöördumise sujuvamaks. See leht annab ülevaate regulatsioonidest Eestis.

Kas naasta pärast haiguslehte tööle? Täitke uuring

Tööle naasmine pärat pikka haigust

Eestis toetab vähenenud töövõimega inimeste töötamist, sealhulgas kroonilise haigusega tööle tagasi pöördumist, Eesti Töötukassa. Eesti Töötukassa hindab töövõimet alates 2016.aastast. Eesti Töötukassa maksab töövõimetoetust alates 1. juulist 2016. Eesti Töötukassa osutab kaheksat erinevat teenust vähenenud töövõimega inimestele ja nelja teenust vähenenud töövõimega isikute tööandjatele.

Vähenenud töövõimega inimeste töötamist

Määruste nimi:

Vähenenud töövõimega inimeste töötamist, sealhulgas kroonilise haigusega tööle tagasi pöörudmist, reguleerivad mitmed dokumendid: Tööturuteenuste ja –toetuste seadus; Töövõimetoetuse seadus; Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus; Töölepingu seadus; Euroopa Liidu Struktuurifondide vahendid 2015-2020: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine, Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale

Peamised sätted

Need dokumendid määratlevad teenused ja toetused, millele erinevatel elanikkonnarühmadel on õigus. Erineva töövõimega, erineva terivseseisundiga ja erinevas olukorras olevate inimeste jaoks on kavandatud erinevad toetusmeetmed, mida rakendavad erinevad asutused.

Teie õigused

Vähenenud töövõimega inimestele toetamine nii teenuste kui rahaliste toetustega toimub individuaalselt, nö juhtumispõhiselt. Iga inimese töövõimet ning temale sobivate toetusmeetmete valikut ja rakendamist korraldab Eesti Töötukassa. Meetmete eesmärk on toetada konkreetset isikut, lähtudes tema olukorrast ja töövõime kao eripärast. Erinevad seadusandlikud ja korralduslikud aktid täpsustavad nende meetmete erinevaid aspekte. Konkreetsed otsused tehakse koostöös Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja, töötervishoiu arsti, töökeskkonnavoliniku ja tööandjaga.

Tööle tagasi pöördumist pärast haigust, ilma vähenenud töövõimeta

Asjakohased õigusaktid:

Ilma vähenenud töövõimeta tööle tagasi pöördumist, sealhulgas pärast haigust tööle tagasi pöördumist, reguleerib Töölepingu seadus

Peamised sätted:

Töölepingu seaduse paragrahv 28 kohaselt peab tööandja tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ja tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal, töötervishoiu nõudeid. Töölepingu seaduse paragrahv 88 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda vaid siis, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul.

loading...
Loading...